ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van “ICEPACK FACTORY BV”, gevestigd Gooiland 15; 1948 RC BEVERWIJK

Toepasselijkheid:

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door voormelde onderneming – hierna te noemen “verkoper” – gedane offertes en gesloten koopovereenkomsten, inclusief aan verkoper te verrichten betalingen. De wederpartij in voornoemde relaties wordt hierna aangeduid als “de koper”.

1.2. Afwijkende voorwaarden, waaronder mede begrepen inkoop- of verkoopvoorwaarden die de koper van toepassing acht, zijn slechts geldig voor zover – afzonderlijk voor elke nieuwe overeenkomst – de verkoper dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

2. Totstandkoming van de overeenkomst:

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Een koopovereenkomst komt eerst tot stand doordat de verkoper aan de koper een orderbevestiging zendt, naar aanleiding van een door de koper per e-mail, telefoon, of ander communicatiemiddel geplaatste order. Alleen de inhoud van de orderbevestiging is bindend voor de partijen. Alle fouten en vergissingen zijn voor rekening en risico van de koper.

3. Omschrijving, kwaliteit en leveringstermijnen:

3.1. Met betrekking tot de overeengekomen maten, gewichten, hoeveelheden en kwaliteiten, doet de verkoper een beroep op de desbetreffende gebruikelijke marges.

3.2. Tenzij door of namens de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, staat de verkoper er niet voor in dat de goederen daarvoor geschikt zijn, ook niet indien de verkoper van het voornemen van de koper op de hoogte is gesteld en/of de verkoper de koper daaromtrent heeft geadviseerd.

3.3. De leveringstermijn wordt hetzij door de verkoper vastgesteld, hetzij tussen partijen overeengekomen. In geen van beide gevallen is de verkoper echter aansprakelijk voor overschrijding van deze leveringstermijn.

3.4. In geval één of meer elementen van het verkochte goed vóór het einde van de leveringstermijn gereed komen, is de verkoper gerechtigd het goed in één of meer deelleveringen te leveren.

4. Levering, verpakking en verzending:

4.1. Verkoper is verplicht het verkochte aan koper te leveren in goede en deugdelijke verpakking, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Het is de koper niet toegestaan deze verpakking te wijzigen of te vervangen.

5. Prijs en prijswijzigingen:

5.1. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW , Invoerrechten en andere heffingen en belastingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien het factuurbedrag lager is dan € 100, dient de koper aan de verkoper een extra bedrag van € 5 te betalen ter dekking van administratiekosten. De transportkosten kunnen al dan niet bovenop de aankoopprijs aan de koper worden aangerekend.

5.2. De verkoper is gerechtigd eventuele wijzigingen in de in artikel 5.1. omschreven kostencomponenten aan de koper in rekening te brengen.

5.3. Indien de in artikel 6.1. omschreven overmacht tot gevolg heeft dat de leveranciers van producten, hulpmaterialen en/of hulpmiddelen en andere diensten aan verkoper de prijs van de door verkoper benodigde goederen en/of diensten verhogen, is verkoper gerechtigd deze prijsverhogingen aan koper door te berekenen. In dat geval heeft de koper het recht om binnen 48 uur na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging, zonder rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst te ontbinden door middel van een aan de verkoper gericht aangetekend schrijven. Geen der partijen kan in dat geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.

5.4. Verkoper is gerechtigd wijzigingen in de wisselkoersen van de verschillende munteenheden ten opzichte van de EURO, waarin de prijs van de door verkoper in het kader van de koopovereenkomst verkochte goederen en/of afgenomen goederen en/of diensten is uitgedrukt, aan de koper door te berekenen.

6. Overmacht:

6.1. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake indien verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën of storingen in de levering van energie, hetzij in het eigen bedrijf van verkoper, hetzij in dat van derden van wie verkoper voor de nakoming van de koopovereenkomst afhankelijk is.

6.2. De in artikel 3.3. omschreven leveringstermijn wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.3. In geval van overmacht behoudt de verkoper zich het recht voor de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Geen der partijen kan in dat geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.

7. Betaling:

7.1. Betaling dient, ook in geval van deelleveringen, zonder enige korting en/of compensatie te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De verkoper is gerechtigd de koper te factureren op de dag van aankoop van de goederen.

7.2. Bij twijfel aan de liquiditeit van de koper, uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, is de verkoper gerechtigd, alvorens de goederen te leveren en/of te verzenden, betaling en/of zekerheidsstelling te verlangen of de goederen onder rembours te leveren.

7.3. Indien het totaal verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is koper gehouden, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, aan verkoper een rente te betalen van 1% over het gehele factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand dat het gehele bedrag niet is betaald. Verkoper is in dat geval tevens gerechtigd toekomstige leveringen op te schorten, dan wel de in artikel 7.2 omschreven voorwaarden voor verdere leveringen te stellen.

8. Eigendomsvoorbehoud:

8.1. De door de verkoper aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot het moment waarop de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper – ook die uit andere koopovereenkomsten – heeft voldaan.

8.2. Zolang de koper zaken onder zich heeft die onder 8.1. geacht worden aan de verkoper toe te behoren, dient de koper deze zaken deugdelijk te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s. De koper is slechts gerechtigd deze goederen voor zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Het is de koper uitdrukkelijk verboden deze goederen te gebruiken als waarborgsom of op enige andere wijze tot zekerheid ten opzichte van derden.

8.3. Ingeval de koper niet aan de in artikel 7.1. omschreven betalingsverplichtingen voldoet, alsmede in de in artikel 11.1. omschreven gevallen, is de verkoper overeenkomstig artikel 8.1. bevoegd zijn goederen terug te vorderen en uit het bedrijf van de koper te (doen) verwijderen.

9. Inspectie en klachten:

9.1. De koper is verplicht de door de verkoper geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.

9.2. Klachten met betrekking tot de kwaliteit, maten en gewichten e.d. van de geleverde goederen en/of de verpakking daarvan dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht.

Aansprakelijkheid verkoper:

10.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 heeft de verkoper in geval van levering van gebrekkige goederen het recht om – op voorwaarde van ontvangstbevestiging van de geleverde goederen – hetzij de koopprijs aan de koper terug te betalen, hetzij de goederen door soortgelijke zaken te vervangen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

10.2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor elke vorm van schade aan het milieu, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, geleden door de koper en/of door derden als gevolg van het gebruik, verbruik of vervoer van de door de verkoper aan de koper geleverde goederen, is uitgesloten, tenzij de verkoper deze schade bewust of door grove schuld heeft veroorzaakt. Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing op de inhoud van de door de verkoper bij de geleverde goederen verstrekte (product)informatie.

10.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van de aan de koper geleverde goederen.

10.4. Met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 10.1.-3. verbindt de koper zich ertoe de verkoper te vrijwaren tegen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke vorderingen van derden. De koper verbindt zich ertoe een verzekering voor winstderving af te sluiten, alsmede een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, elk met een dekking van minimum 450.000 euro en tegen de gebruikelijke voorwaarden.

11. Ontbinding, buitengerechtelijke kosten:

11.1. Onverminderd de rechten van verkoper op grond van de artikelen 1302 en 1303 B.W. en onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is verkoper gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden indien koper binnen 10 dagen na verzending door verkoper van een schriftelijke aanmaning nog steeds in gebreke is met de nakoming van één of meer van de verplichtingen die op koper rusten uit hoofde van enige toepasselijke koopovereenkomst en/of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, en voorts zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie en/of ingebrekestelling, mits koper:

– surseance van betaling aanvraagt; – in staat van faillissement wordt verklaard

– in liquidatie treedt; – beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd; – onder curatele wordt gesteld, of – anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest

is de verkoper gerechtigd van de koper vergoeding te vorderen van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

11.2. Het in artikel 11.1. bepaalde laat onverlet het recht van verkoper om van de koper nakoming van de overeenkomst te vorderen, ongeacht of schadevergoeding wordt gevorderd.

11.3. In het geval dat de verkoper gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten moet maken ten gevolge van de niet-nakoming door de koper van enige verplichting, die uit hoofde van het voorgaande uit deze overeenkomst voortvloeit, verbindt de koper zich ertoe deze kosten volledig aan de verkoper te vergoeden. In geval van niet-betaling komen partijen overeen de buitengerechtelijke kosten vast te stellen op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 300,-.

12. Toepasselijke jurisdictie en bevoegde rechtbank:

12.1. Op de koopovereenkomsten met de verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Uniforme Koopwetten en verdragen (de L.U.V.I en het Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van alle andere instanties bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding van de koopovereenkomst tussen koper en verkoper mochten ontstaan. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam of de president van die rechtbank.